Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKI COOKIES

Poniższy dokument określa najważniejsze zasady przetwarzania danych, ochrony danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku
z korzystaniem ze strony i usług: tailoredapps.pl.

Niniejsza polityka prywatności ma charakter informacyjny, co oznacza że nie jest ona źródłem obowiązków dla Klientów Tailored Apps. Łukasz Kowalski

 

 1. Postanowienia ogólne
  1. Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem portalu www.tailoredapps.pl oraz poczty elektronicznej jest Tailored Apps.
   Łukasz Kowalski
   w Łodzi pod adresem ul. Gliniana 52 A, 91-336 Łódź, adres
   poczty elektronicznej: contact@tailoredapps.pl wpisana do rejestru
   przedsiębiorców CEIDG REGON: 369064860, NIP 7282614483,
  2. Poniższe uregulowania dotyczące operacji przetwarzania danych osobowych zostały przedstawione w postaci poniższych punktów w celu zachowania przejrzystości i czytelności prezentowanych Pani/Panu informacji.
  3. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości jak również z wnioskami dotyczącymi woli skorzystania z przysługujących Pani / Panu praw, prosimy o kontakt z osobą odpowiedzialną w naszej Spółce za ochronę danych osobowych – Inspektorem Ochrony Danych panem Łukaszem Kowalskim (e-mail: contact@tailoredapps.pl).
  4. W myśl zasady minimalizacji danych Serwis ogranicza zbieranie i wykorzystywanie informacji o jego użytkownikach do niezbędnego minimum, wymaganego do świadczenia na ich rzecz usług na pożądanym poziomie, stosownie do art. 18 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 
  5. Podjęte działania dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych zostały podjęte zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO).
  6. Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewnia, że zbierane przez nas dane są:
   1. przetwarzane zgodnie z prawem,
   2. zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
   3. merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane oraz przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.
 2. Cele, podstawy prawne przetwarzania danych osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane przez Administratora w celu / celach:
   1. zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej https://tailoredapps.pl/,
   2. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana zapytania kierowane przez formularz kontaktowy,
   3. dopasowanie zaleceń żywieniowych,
   4. dostarczenia newslettera zawierającego informacje o najnowszych artykułach pojawiających się w Serwisie oraz informacje marketingowe dotyczące oferty usługowej Administratora danych,
   5. wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, związanych
    z wystawianiem faktur, rachunków oraz prowadzeniem sprawozdawczości finansowej,
   6. W niektórych przypadkach jest lub może okazać się konieczne przetwarzanie Pani/Pana  danych osobowych dla celów wynikających z realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, w szczególności:

a) w celu marketingu produktów i usług oferowanych przez Administratora lub partnerów Administratora,
b) w celu rozpatrywania skarg i reklamacji dotyczących usług świadczonych przez Administratora,
c) w celach związanych z monitorowaniem i poprawą jakości usług świadczonych przez Administratora, 
d) w przypadku, gdy znajdzie to zastosowanie – w celach związanych z prowadzeniem postępowań spornych, a także postępowań przed organami władzy publicznej oraz innych postępowań, w tym w celu dochodzenia oraz obrony przed roszczeniami, 
e) w celu wysyłania drogą elektroniczną informacji handlowych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (w przypadku wyrażenia stosownej zgody). 

 1. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, a dodatkowo zgoda osoby, której dane dotyczą, jeżeli jest ona wymagana właściwymi przepisami prawa (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO).
 2. Zakres przetwarzanych danych osobowych
  1. W zależności od celu, mogą być przetwarzane następujące informacje na Pani / Pana temat:
 1. imię i nazwisko, 
 2. adres e-mail,
 3. numer telefonu,
 4. dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej,
 5. adres IP,
 6. wizerunek (zdjęcie profilowe),
 7. aktywność w odniesieniu do wiadomości wysyłanych w ramach newslettera
 8. informacje o systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej, z której Pani/Pan korzysta,
 9. przeglądane podstrony,
 10. czas spędzony na stronie,
 11. przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami,
 12. kliknięcia w poszczególne linki,
 13. źródło, z którego Pani/Pan przechodzi do naszej strony,
 14. Pani/Pana płeć,
 15. przedział wieku, w którym się Pani/Pan znajduje,
 16. Pani/Pana przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości,
 17. Pani/Pana zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci.
 18. W celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, tj. umowy o świadczenie usług określonych w Regulaminie, dostępnym na stronie internetowej https://tailoredapps.pl/, czyli w zakresie uzasadnionym świadczoną usługą, Administrator może przetwarzać następujące informacje:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,

Przetwarzanie powyższych danych jest niezbędne do świadczenia usług opisanych w Regulaminie przez Administratora.

 1. W przypadku procesów administracyjnych takich jak rejestracja konta, resetowanie hasła do konta, czy obsługa zgłoszeń reklamacyjnych mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej.
 2. W przypadku przetwarzania danych finansowych mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. numer telefonu,
  4. dane zawarte w korespondencji do nas kierowanej.
 3. W przypadku procesów związanych z listą malilingową mogą być przetwarzane następujące dane osobowe:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail,
  3. adres IP,
  4. przybliżone dane lokalizacyjne,
  5. śledzenie działań podejmowanych w związku z wysłanymi do Pani / Pana przez Serwis wiadomościami.
 1. Obowiązek podania danych osobowych
  1. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest warunkiem zawarcia i prawidłowej realizacji umowy lub rozpatrzenia wniesionego zapytania, skargi lub zgłoszenia. Niepodanie wymaganych danych osobowych może stanowić utrudnienie uniemożliwiające zawarcie i realizację umowy oraz świadczenie usług przez Administratora. 
  2. W zakresie, w jakim dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie danych osobowych jest dobrowolne, z zastrzeżeniem, że dane dotyczące wzrostu, wagi, stanu zdrowia i trybu życia, mimo że są zbierane na podstawie zgody, to są niezbędne do realizacji usługi
 2. Źródło Pani / Pana danych osobowych
 3. Bezpieczeństwo danych osobowych
 4. Informacje o odbiorcach danych osobowych
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane następującym odbiorcom bądź kategoriom odbiorców danych:
   1. organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i dla celów wynikających z obowiązujących przepisów prawa, 
   2. podmiotom wspierającym Administratora w realizacji jego procesów biznesowych
    i operacyjnych, w tym podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu Administratora. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Pani / Pana danych osobowych to:
   3. operatorowi płatności elektronicznych. 
 5. Przekazywanie danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych 
  1. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich, w szczególności do krajów Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz USA. Dane osobowe przekazywane są w związku z korzystaniem z narzędzi, które przechowują dane na serwerach zlokalizowanych w państwach trzecich. Odpowiedni poziom ochrony danych jest gwarantowany przez dostawców narzędzi dzięki stosowaniu mechanizmu zgodności przewidzianego przez RODO, w szczególności poprzez przystąpienie do programu Privacy Shield lub korzystanie ze standardowych klauzul umownych.
  2. Narzędzie, które wykorzystujemy do przechowywania danych osobowych na serwerach znajdujących się w Państwach trzecich to:
   1. usługi Google w ramach pakietu G-Suite, których dostawcą jest Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland – w zakresie wszystkich danych, jakie przetwarzane są w ramach usług Google, w tym również tych danych, które zawarte są w plikach podlegających synchronizacji z Google Drive.
 6. Jak długo będą przechowywane Pani/Pana dane osobowe?
 1. W większości przypadków Pani / Pana dane osobowe są przekazywane do Serwisu w wyniku Pani / Pana aktywności:
  1. Zapisanie do newslettera,
  2. Kontaktu z Serwisem poprzez formularz kontaktowy,
  3. Założenia konta w Serwisie, w tym poprzez formularz rejestracyjny, formularz zamówienia, 
  4. Dodawanie komentarzy w Serwisie,
  5. Innej formy kontaktu z Serwisem.
 2. Ponadto część informacji na Pani / Pana temat może być gromadzona automatycznie poprzez narzędzie, z których korzystamy:
  1. mechanizm strony i systemu newsletterowego gromadzą Pani / Pana adres IP,
  2. mechanizm systemu newsletterowego gromadzi informacje na temat Pani / Pana aktywności w odniesieniu do treści przesyłanych w ramach newslettera, takich jak otwarcia wiadomości, klikanie w linki itp., 
  3. Google Analytics gromadzi szereg informacji na temat tego, w jaki sposób korzysta Pani / Pan z naszej strony
  4. adres strony odwiedzanej bezpośrednio przed odwiedzeniem strony internetowej
  5. konkretne działania podejmowane w Serwisie, w tym odwiedzane strony, przesyłanie strumieniowe, łączenie z kontem na Facebooku lub Google+, umieszczanie komentarza lub przeprowadzanie wyszukiwania
  6. wszelkie wyszukiwane hasła, które mogli Państwo wprowadzić w Serwisie,
  7. czas, częstotliwość i długość Pani / Pana wizyt w Serwisie,
  8. rodzaj Pani / Pana wyszukiwarki i systemu operacyjnego,
  9. rodzaj urządzenia, z którego uzyskuje Pani / Pan dostęp do Serwisu – dostęp do Serwisu z komputera osobistego, czy z urządzenia mobilnego oraz do identyfikatora urządzenia (ID)
  10. informacje zebrane za pośrednictwem ciasteczek i podobnych technologii, jak opisano to sekcji poświęconej plikom ,,Cookies”,
  11. informacje dotyczące interakcji z wiadomościami e-mail otrzymanych od nas, m.in. takie jak otwieranie, przekazywanie, usuwanie wiadomości mailowych. 
 3. Przywiązujemy szczególną uwagę do bezpieczeństwa Pani / Pana danych osobowych. W tym celu przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Pani / Pana danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan naszej infrastruktury technicznej, szkolimy nasz personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Pani / Pana danych osobowych, jesteśmy do dyspozycji pod adresem contact@tailoredapps.pl
 4. hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze,
 5. dostawca usługi chmury obliczeniowej, w której przechowywane są kopie zapasowe mogące zawierać Pani / Pana dane osobowe,
 6. kancelaria prawna, która uzyskuje dostęp do danych, jeżeli jest to konieczne do świadczenia pomocy prawnej na naszą rzecz,
 7. podmiot świadczący usługi w zakresie obsługi technicznej, który uzyskuje dostęp do danych, jeżeli prowadzone prace techniczne dotyczą obszarów, w których znajdują się dane osobowe,
 8. pozostali podwykonawcy, którzy uzyskują dostęp do danych, jeżeli zakres ich działań wymaga takowego dostępu.

Administrator danych przechowuje dane osobowe przez okres czasu wynikający z obowiązujących przepisów prawa (przepisy o archiwizacji) lub do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. Stosownie do tego informujemy, że: 

 1. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania tej zgody przez użytkownika,
 2. w przypadku, gdy Administrator przetwarza dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu, okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu (np. okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych) lub do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje,
 3. w przypadku braku konkretnych wymogów prawnych lub umownych, podstawowy okres przechowywania danych w przypadku zapisów i innej dokumentacji dowodowej sporządzonej w trakcie wykonywania umowy trwa maksymalnie 10 lat.
 4. Profilowanie oraz zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  1. Administrator może korzystać z profilowania do celów marketingu bezpośredniego oraz po wyrażeniu uprzednich zgód – w celu marketingu usług i produktów Administratora oraz w celu marketingu usługi i produktów partnerów Administratora, ale decyzje podejmowane na podstawie profilowania przez Administratora nie dotyczą zawarcia lub odmowy zawarcia umowy o świadczenie usługi, możliwości korzystania z usług elektronicznych czy też zawarcia lub odmowy zawarcia jakiejkolwiek innej umowy. Efektem korzystania z profilowania może być np. przyznanie danej osobie rabatu, przesłanie jej kodu rabatowego, etc. Mimo profilowania to dana osoba podejmuje swobodnie decyzję, czy będzie chciała skorzystać z otrzymanego w ten sposób rabatu, prezentu, nagrody, czy też lepszych warunków i skorzystać z usług lub produktów Administratora.
  2. Profilowanie u Administatora polega na automatycznej analizie lub prognozie zachowania danej osoby na stronie Serwisu Internetowego lub w ramach Aplikacji np. poprzez dodanie konkretnej Usługi do koszyka, przeglądanie konkretnej strony Serwisu, czy też poprzez analizę dotychczasowej historii dokonanych zakupów w Aplikacji. Celem profilowania jest dostarczenie Klientowi jak najbardziej satysfakcjonującej usługi precyzyjnie odpowiadającej jego indywidualnym potrzebom i oczekiwaniom. Warunkiem takiego profilowania jest posiadanie przez Administratora danych osobowych danej osoby, aby móc jej następnie przesłać np. kod rabatowy.
  3. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo do tego, by nie podlegać decyzji, która opiera się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołuje wobec tej osoby skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nią wpływa.
  4. Profilowanie wykonywane jest za pomocą następujących narzędzi: 
 1. Google Ads,
 2. Facebook Custom Audiences,
 3. TikTok Ads,
 4. LinkedIn Ads,
 5. Pinterest Ads,
 6. Twitter Ads,
 7. Microsoft Advertising.
 1. Prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych
  1. W związku z przetwarzaniem Pani / Pana danych osobowych, na podstawie rozporządzenia RODO, w szczególności artykułów od 16 do 21 RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawienia:
   1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii,
   2. prawo do sprostowania swoich danych,
   3. prawo do usunięcia danych (jeżeli Pani/Pana zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Państwa dane, może Pani/Pani żądać ich usunięcia),
   4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych (Może Pani/Pan zażądać ograniczenia zakresu przetwarzania danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Panią/Panem działań, jeżeli w Pani/Pana opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 
   5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
   6. prawo do przenoszenia danych. Może Pani/Pan wezwać nas do przesłania Pani/Pana danych innemu podmiotowi, w postaci, która będzie swobodnie przetwarzana. Prawo to dotyczy tylko tych danych, które od Pani/Pana otrzymaliśmy. 
   7. prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę Pani wyraziła/Pan wyraził,
   8. prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego.
  2. Wszystkie powyższe sprawy prosimy kierować do Administratora / inspektora danych osobowych (adres e-mail contact@tailoredapps.pl)
 2. Prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych
  1. W zakresie, w jakim udzielona została przez Panią/Pana zgoda na przetwarzanie danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.
 3. Przetwarzanie danych osobowych osób nieletnich
  1. Z założenia wszelkie działania Administratora kierowane są do osób pełnoletnich, mogących podejmować decyzje, bądź wpływać na ich podejmowanie. Jeśli opiekunowie prawni osoby niepełnoletniej posiądą informację o tym, że wypełniła ona formularz dostępny na stronach serwisów należących do Administratora prosimy o skontaktowanie się z Administratorem w celu usunięcia tych danych z bazy, bądź wycofania zgody poprzez wysłanie stosownego e -maila na adres: contact@tailoredapps.pl
 4. PLIKI “COOKIES”
  1. Nasza strona internetowa (tailoredapps.pl) używa plików „cookies”. Brak zmiany po Pani/Pana stronie odnośnie ustawień przeglądarki jest równoznaczny z wyrażeniem zgody na ich użycie.
  2. Instalacja plików „cookies” jest konieczna do prawidłowego świadczenia usług na stronie internetowej. W plikach „cookies” znajdują się informacje niezbędne do prawidłowego funkcjonowania strony internetowej, w szczególności tych wymagających autoryzacji.
  3. Celem wykorzystywania plików Cookies przez Serwis jest:
   1. przystosowanie zawartości strony do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika; 
   2. utrzymanie sesji zalogowanego Użytkownika tak, aby na poszczególnych podstronach Serwisu nie było konieczne ponowne logowanie się; 
   3. obsługa kont użytkowników; 
   4. tworzenie analiz, raportów i statystyk dotyczących sposobów korzystania ze strony przez Użytkowników;
   5. obsługa płatności elektronicznych.
  4. W ramach strony internetowej stosowane są następujące rodzaje „cookies”:
   1. ,,Sesyjne” – są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Spółki do czasu wylogowania (opuszczenia strony internetowej),
   2. „Stałe” pliki „cookies” przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików „cookies” lub do czasu ich usunięcia przez Administratora.
  5. Użytkownik ma prawo zadecydowania w zakresie dostępu plików „cookies” do swojego komputera poprzez ich uprzedni wybór w oknie swojej przeglądarki. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).
  6. Pliki ,,cookies” i przechowywana w nich informacja lub uzyskiwanie do niej dostępu nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu i oprogramowaniu zainstalowanym w tym urządzeniu. 
  7. Jeżeli Użytkownik nie dokona zmiany ustawień domyślnych przeglądarki internetowej dotyczących plików ,,cookies”, to zostaną one umieszczone w jego urządzeniu końcowym i będą wykorzystywane zgodnie z zasadami wskazanymi przez dostawcę przeglądarki internetowej. Tym samym pliki ,,cookies” mogą być przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika, a Administrator może uzyskiwać dostęp do informacji zawartych w tych plikach. 
 5. Zmiana polityki prywatności
  1. Administrator zastrzega sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności i regulaminu poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na tej stronie. W razie dodatkowych pytań dotyczących polityki prywatności i regulaminu strony, prosimy o kontakt z Administratorem pod adresem e -mail: contact@tailoredapps.pl