Regulamin

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

 

 • Postanowienia ogólne

   

  • Tailored Apps. to platforma pozwalająca na zakup różnych usług z dziedziny IT – programowania, projektowania, oraz konfigurowania oprogramowania, usług oraz narzędzi informatycznych
  • Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną przez Usługodawcę w ramach portalu tailoredapps.pl , do której dostęp można uzyskać pod adresem tailoredapps.pl Niniejszy Regulamin ma również zastosowanie w przypadku nabywania usług określonych w § 3 ust. 1 poniżej za pośrednictwem innych stron internetowych administrowanych przez Usługodawcę, chyba że dane postanowienia Regulaminu stanową inaczej.
  • Świadczenie usług drogą elektroniczną prowadzone jest przez Usługodawcę tj. Tailored Apps. Łukasz Kowalski w Łodzi pod adresem ul. Gliniana 52 A, 91-336 Łódź, adres poczty elektronicznej: contact@tailoredapps.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG REGON: 369064860, NIP 7282614483,
 • Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i do przedsiębiorców korzystających z portalu, chyba że dane postanowienie Regulaminu stanowi inaczej.
 • Administratorem danych osobowych przetwarzanych w ramach świadczonych usług w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie www. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w portalu, w tym podstawy, cele i zakres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Aplikacji plików ,,cookies” oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Sklepu Internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego z portalu, Usługobiorcę lub Klienta jest dobrowolne, z zastrzeżeniem wyjątków wskazanych w polityce prywatności (zawarcie umowy oraz obowiązki ustawowe Sprzedawcy).
 • Definicje
  • Adres elektroniczny – Oznaczenie systemu teleinformatycznego, umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, a w szczególności przy użyciu poczty elektronicznej.
  • Portal – przez „Portal” należy rozumieć system teleinformatyczny pod nazwą tailoredapps.pl należący do Operatora, z którego można korzystać za pośrednictwem strony internetowej https://tailoredapps.pl (Aplikacja stacjonarna)
  • Członkostwo – aktywny Dostęp do portalu
  • tailoredapps.pl – nazwa Portalu
  • Dostęp – usługa polegająca na udostępnieniu przez Administratora treści związanych z Portalem tailoredapps.pl, za pośrednictwem Przeglądarki internetowej.
  • Klient –  podmiot, który zawiera Umowę w celu uzyskania Dostępu do usługi związanych z portalem
  • Kodeks cywilny – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
  • Komputer – urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet korzystające z systemu operacyjnego Windows.
  • Konsument – będący osobą fizyczną dokonującą z Usługodawcą będącym przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z działalnością gospodarczą lub zawodową tej osoby.
  • Konto – Zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, utworzonym w wyniku rejestracji Klienta w portalu, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego w Aplikacji Zamówieniach.
  • Regulamin – niniejszy regulamin.
  • Subskrypcja abonamentowa – model płatności za uzyskanie Dostępu.
  • Umowa —umowa o świadczenie Usług przez Usługodawcę na rzecz Użytkownika;
  • Urządzenia mobilne przenośne urządzenie elektroniczne, podłączone do sieci Internet z wykorzystaniem technologii bezprzewodowej (3G, LTE, Wi-Fi) korzystające z systemu operacyjnego iOS lub Android.
  • Usługi – świadczona drogą elektroniczną usługa polegająca na uzyskaniu Dostępu do Aplikacji w oparciu o niniejszy Regulamin.
  • Usługodawca – Tailored Apps. Łukasz Kowalski z siedzibą w Łodzi pod adresem ul. Gliniana 52 A, 91-336 Łódź, adres poczty elektronicznej: contact@tailoredapps.pl wpisana do rejestru przedsiębiorców CEIDG  , NIP 7282614483, REGON 369064860
  • Ustawa o prawach konsumenta, ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.)
  • Użytkownik –osoba, posiadająca zarejestrowane Konto w portalu
 • Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną w Platformie
  • Usługodawca udostępnia Regulamin, z którym Klient ma możliwość zapoznania się. Regulamin jest udostępniany Klientowi w sposób nieprzerwany na stronie internetowej tailoredapps.pl.
  • Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja przez Klienta postanowień Regulaminu.
  • Rozpoczęcie korzystania przez Klienta z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
  • W celu prawidłowego korzystania przez Klienta z usług dostępnych w Aplikacji, w tym skutecznego zarejestrowania i zalogowania się, niezbędne jest łącznie:
   • połączenie z siecią Internet,
   • posiadanie urządzeń pozwalających na korzystanie z zasobów sieci Internet za pomocą przeglądarek internetowych:
    • Chrome, Firefox lub Opera w jednej z trzech ostatnich, najnowszych wersji,
    • Safari lub Edge w jednej z dwóch ostatnich najnowszych wersji,
   • korzystanie z przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych, powiązanych w sieci Internet przez sieciową usługę WWW oraz obsługującej język programowania JavaScript, oraz akceptującej pliki typu ,,cookies”,
   • W przypadku korzystania z Usług za pomocą Urządzeń Mobilnych zainstalowany system iOS w wersji 11.2 lub nowszej lub system Android w wersji 5.1 lub nowszej,
   • W przypadku korzystania z Usług za pomocą Urządzeń Mobilnych pobrania i zainstalowania Przeglądarki internetowej
   • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (email).
   • posiadanie oprogramowania komputerowego obsługującego pliki danego rodzaju, w szczególności .pdf,.doc., .docx, .txt, .jpg etc.
  • Portal może działać na przeglądarkach internetowych niewymienionych powyżej w punkcie 3.4.2. Usługodawca nie oferuje dla nich wsparcia, ani nie gwarantuje, że Aplikacja będzie na nich funkcjonować zgodnie z założeniami i bez błędów.
  • W ramach Portalu tailoredapps.pl zabronione jest korzystanie przez Użytkowników z wirusów, botów, robaków bądź innych kodów komputerowych, plików czy programów (w szczególności automatyzujących procesy skryptów i aplikacji bądź innych kodów, plików lub narzędzi).
  • Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Użytkownikiem.
  • Użytkownika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
  • Korzystanie z portalu może wiązać się z obowiązkiem uiszczania przez Użytkownika opłat na rzecz stron trzecich takich jak operatorzy komórkowi lub dostawcy Internetu. Administrator nie odpowiada za wysokość opłat nałożonych na Użytkownika na rzecz stron trzecich.
 • Rejestracja
  • Każdy podmiot może nieodpłatnie utworzyć w portalu swoje indywidualne konto. Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne, aczkolwiek konieczne do uzyskania Dostępu do treści związanych z procesem zakupu w portalu tailoredapps.pl.
  • Aby założyć Konto należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem tailoredapps.pl. Usługa utrzymania Konta w portalu świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania Konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy lub pocztą na adres korespondencyjny Usługodawcy wskazany w punkcie 1, podpunkt 1.3 niniejszego regulaminu.
  • Po wypełnieniu formularza rejestracyjnego i dokonaniu zgłoszenia przez potencjalnego Użytkownika, Usługodawca tworzy Konto Użytkownika. Następnie Usługodawca przesyła do Użytkownika na adres poczty elektronicznej wskazany w trakcie rejestracji wiadomość email z instrukcją aktywacji Konta Użytkownika. Z momentem aktywacji Konta Użytkownika rejestracja zostaje zakończona.
 • Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną
  • Usługodawca w ramach świadczonych usług oferuje Dostęp do portalu.
  • W ramach Dostępu do Portalu, Klient otrzymuje możliwość dokonywania zakupu usług widocznych w sklepie.
  • Nabycie Usługi przez Klienta wymaga wypełnienia formularza dostępnego na stronie internetowej , wybrania modelu płatności i uiszczenia płatności.
  • Nie ustanawia się minimalnego czasu trwania zobowiązań Klienta wynikających z umowy o świadczenie usług.
  • Usługi doradcze oferowane są na podstawie informacji otrzymanych od Klienta w wywiadzie, na który składają się następujące informacje:
   • Przykładowy kod,
   • Wymogi biznesowe,
   • Szablony/ ekrany użytkownika,
   • Wymogi funkcjonalne i nie funkcjonalne,
   • Opis architektury docelowej.

     

 • Warunki nabywania Usług
  • Informacje dotyczące oferowanych usług znajdujące się na stronie internetowej, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.
  • W celu złożenia zamówienia i zawarcia umowy świadczenia Usług, Klient za pośrednictwem portalu powinien dokonać wyboru jednego z oferowanych produktów i wypełnić formularz zamówienia, podając w nim następujące dane:
   • imię i nazwisko,
   • adres e mail poczty elektronicznej,
   • numer telefonu,
   • formę i model płatności za wybraną Usługę.
    • Wszystkie ceny przedstawione w portalu są cenami podanymi w złotych polskich i są cenami brutto.
    • Dostęp do portalu tailoredapps.pl jest bezpłatny.
    • Uprawnienia do bezpłatnego okresu są określane według wyłącznego uznania Usługodawcy, który może ograniczyć takie uprawnienia. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownikowi nie przysługują takie uprawnienia, Usługodawca zastrzega sobie prawo do anulowania bezpłatnego okresu i zawieszenia konta Użytkownika. Uprawnienia nie są przewidziane dla członków gospodarstw domowych posiadających aktualne lub niedawne (180 dni) członkostwo w portalu. W celu określenia uprawnień Usługodawca może wykorzystywać informacje takie jak identyfikator urządzenia, metoda płatności lub powiązany z kontem adres e-mail wykorzystywany przez aktualnych lub niedawnych użytkowników.
    • Akceptowane są następujące formy płatności:
     • płatności elektroniczne obsługiwane przez zewnętrzny podmiot (PayPal: https://www.paypal.com/pl/, PayU: https://www.payu.pl/, Cashbill: https://cashbill.pl/ )
     • płatność za pomocą karty płatniczej VISA lub Mastecard.
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że usługi świadczone przez Usługodawcę, nie dają gwarancji odniesienia skutku oczekiwanego przez Klienta. Jest tak z uwagi na złożoność czynników środowiskowo mających wpływ na efekt oraz implementacje wdrożonych usług. Wszelkie konsultacje, oparte są na założeniu, że Klient nie zataił jakichkolwiek informacji i w wywiadzie i oświadczył wyłącznie prawdę.
  • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za Usługi udzielone w konsekwencji podania przez Klienta niepełnych i nieprawdziwych informacji, podania niepełnego stanu, przedstawienia niepełnych informacji związanych z konsultowanym problemem informatycznym
  • Klient przyjmuje do wiadomości, że w przypadku, pogorszenia wydajności, braku poprawy w rozwiązywanym problemie , prawdopodobnie na skutek realizacji zaleceń po konsultacyjnych powinien zaprzestać jego stosowania, oraz przywrócić stan sprzed wprowadzonych zmian.
 • Odstąpienie od umowy
  • Klient będący jednocześnie Konsumentem ma prawo odstąpić od zawartej na odległość umowy w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem kosztów określonych w ustawie z dnia 24 czerwca 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
  • W załączniku nr 1 niniejszego regulaminu zostały zawarte szczegółowe informacje dotyczące odstąpienia od umowy.
  • Konsument może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy na formularzu, którego wzór został udostępniony w załącznik nr 2 niniejszego Regulaminu. Wzór nie jest obowiązkowy. Klient może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy także w inny sposób.
  • Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
   • o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
   • w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
   • w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
   • o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
  • Klient zapoznając się z niniejszym regulaminem przyjmuje do wiadomości, że został powiadomiony przed rozpoczęciem świadczenia, że w sytuacji gdy Usługodawca wykona w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, to po spełnieniu świadczenia przez Usługodawcę Klient traci prawo do odstąpienia od umowy.
 • Reklamacja Usług i tryb postępowania
  • Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w zakresie usług świadczonych przez Usługodawcę.
  • Klient powinien złożyć reklamację natychmiast po zaistnieniu okoliczności budzących obiekcje.
  • Reklamacje dotyczące zakupionych Usług należy składać drogą elektroniczną na adres mailowy: contact@tailoredapps.pl lub listem poleconym na adres 91-336 Łódź, ul. Gliniana 56A.
  • Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia powyższego terminu w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymagać będzie wiadomości specjalnych lub napotka inne przeszkody niezależne od niego (np. awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). Usługodawca ponadto zastrzega, że rozpatrzenie reklamacji może wymagać uzyskania od Klienta dodatkowych wyjaśnień. Czas udzielania wyjaśnień przez Klienta każdorazowo przedłuża okres rozpoznania reklamacji.
  • Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej w tytule wiadomości należy wpisać: ,,Reklamacja”.
  • Składając reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient wyraża zgodę na przesłanie odpowiedzi na reklamację przez Usługodawcę również w tej formie. Mimo to Klient może wyraźnie zastrzec w treści reklamacji wysyłanej pocztą elektroniczną, że oczekuje odpowiedzi Usługodawcy na piśmie.
  • Usługodawca zastrzega sobie prawo nieudzielenia odpowiedzi na reklamację w razie jej oczywistej bezzasadności, np. ponownego wniesienia reklamacji opartej na tym samym zarzucie, co wcześniejsza, nieuwzględniona przez Usługodawcę reklamacja danego Klienta.
  • Reklamacje wynikające z niezastosowania się do postanowień niniejszego Regulaminu, nie będą uwzględniane.
  • Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Klienta na adres podany przez Klienta w reklamacji (w tym adres mailowy).
  • Klient ma również możliwość skierowania sprawy do:
   • a) stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej
   • b) wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Usługodawc
   • c) powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do którego statutowych zadań należy ochrona praw konsumentów
   • d) sądu powszechnego.
  • Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z wykonywaniem umowy jest sąd I instancji, w którego okręgu Usługodawca ma siedzibę. Klient może również skorzystać z tzw. właściwości przemiennej określonej w art. 33 i 34 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018.1360 z późniejszymi zmianami).
 • Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń
  • Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem:https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
  • Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, email: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa.), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
  • Klient posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:
   • a) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: http://www.spsk.wiih.org.pl/),
   • b) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Usługodawcę),
   • c) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
  • Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).
 • Postanowienia dotyczące umów z Klientami niebędącymi Konsumentami
  • Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Usługi Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Klienta niebędącego Konsumentem maksymalnie tylko do kwoty zapłaconej za Usługę. Odpowiedzialność Usługodawcy w uprzednim zakresie nie obejmuje korzyści, które Klient niebędący Konsumentem mógłby osiągnąć, gdyby szkody nie zostały mu wyrządzono.
 • Prawa autorskie
  • Wszelkie utwory dostępne w portalu, a w szczególności treści, zdjęcia, implementacje własne oraz materiały graficzne, w myśl ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. 2018.1191 z późniejszymi zmianami) stanowią przedmiot praw autorskich przysługujących Usługodawcy i są objęte ochroną
  • Korzystanie z tych utworów dopuszczone jest tylko w takim zakresie, który nie wykracza poza użytek dopuszczalny na gruncie obowiązującego prawa.
  • W przypadku umieszczania w portalu przez Użytkownika jakichkolwiek treści które podlegają prawom autorskim, użytkownik udziela licencji niewyłącznej, zbywalnej, obejmującej prawo do udzielania sublicencji, bezpłatnej i globalnej do korzystania, wykorzystywania, dystrybuowania, modyfikowania, uruchamiania, kopiowania, publicznego odtwarzania lub wyświetlania, tłumaczenia ich treści i tworzenia na ich podstawie utworów pochodnych.
 • Postanowienia końcowe
  • Zmiany w regulaminie:
   • Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa; zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
   • W przypadku dokonania zmian w Regulaminie, portalu tailoredapps.pl poinformuje Klientów o wprowadzonych zmianach. Klient jest związany postanowieniami nowego Regulaminu od momentu zaakceptowania przez Klienta jego postanowień.
   • Usługodawca może zmienić regulamin w każdym czasie.
  • Pojęcia niezdefiniowane w Regulaminie należy rozumieć w znaczeniu wskazanym w powszechnie obowiązujących przepisach prawa polskiego.
  • W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego prawa.
  • Regulamin obowiązuje od dnia 16.01.2023 roku.

Załącznik nr 1 – Pouczenie o odstąpieniu od umowy

 

 • Prawo odstąpienia od Umowy
  • W przypadku gdy Umowa zawarta jest na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, Klient będący Konsumentem, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
  • Bieg terminu odstąpienia od Umowy rozpoczyna się od dnia opłacenia Usługi. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
  • Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od zawarcia umowy.
  • Klient może odstąpić od Umowy, składając Usługodawcy jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od Umowy, na przykład pismo wysłane na adres Usługodawcy: ul. Gliniana 52 A, 91-336 Łódź lub drogą elektroniczną na adres e-mail: contact@tailoredapps.pl.
  • Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach Konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) lub korzystając ze wzoru formularza odstąpienia od umowy – załącznik nr 2 Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
 • Skutki odstąpienia od Umowy
  • W przypadku odstąpienia od Umowy, Umowę uważa się za niezawartą.
  • Usługodawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności,
  • Usługodawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
  • Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, Klient może odstąpić od umowy, ale spoczywa na nim obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy.
  • Jeżeli przy zawieraniu umowy Klient wyraził zgodę na wykonywanie usługi przed upływem terminu odstąpienia od umowy, a usługa została wykonana w pełni, Klient utraci prawo do odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ustawy prawo o konsumentach

Załącznik nr 2 – Wzór formularza odstąpienia od umowy

 

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

– Adresat: Tailored Apps. Łukasz Kowalski

Gliniana 52A

91-336 Łódź

contact@tailoredapps.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczeniu następującej usługi (*)

 

– Data zawarcia umowy(*)

 

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 

– Data

 

(*) Niepotrzebne skreślić.